Další vycvičený pilot - za pouhých 19 dnů

  Gratuluji Remimu Blochovi,  k získání pilotní licence na ULL za 19 po sobě jdoucích dní! Z toho byly 4 dny neletové, kdy jsme se věnovali pouze teorii. Remiho prioritou byl  kvalitní intenzivní letecký výcvik v angličtině, a chtěl k dispozici instruktora dle potřeb a na plný úvazek... Létali jsme na letadle Tecnam P 2002 Sierra z Jihlavy, Částkovic a Třebíče celkem 30hodin a 30 minut. Remimu přeji mnoho leteckých zážitků a možnost dalšího růstu až do kabiny pilota dopravního pilota. Následně se Remi přeškolil na své letadlo a již létá samostatně.

  Remi, tak jako Renda, který výcvik dělal 38 dní, jsou důkazem toho, že  kvalitní pilotní výcvik je možné zvládnout velice rychle.  Jak rychle lze zvládnout kvalitní pilotní výcvik záleží na mnoha okolnostech: na pilotní škole, na instruktorovi, na školních letadlech, na počasí  a samozřejmě nejvíce na Vás, jak se budete ochotni učit a jak často budete jezdit na výcvik, nebo jestli zvolíte intenzivní  každodenní výcvik na LKJI. Více je popsáno v několika článcích na Blogu:

Pilotní výcvik | letecké školy #1

Pilotní výcvik | instruktoři #2.

Pilotní výcvik | intenzita výcviku a pohoda na palubě #3.

Pilotní výcvik | letadla v letecké škole #4.

Pilotní výcvik | jak zvýšit efektivitu výcviku a platit méně #5.

   Mnoho lidí, včetně instruktorů létání, si dostatečně neuvědomují, že čas klienta jsou i jeho peníze.   Navíc dlouhodobé přestávky v létání delší než týden jsou kontraproduktivní a  násobně snižují schopnost pilota navázat na dané a odcvičené úlohy v létání.Tak se výcvik s přestávkami zbytečně prodlužuje a prodražuje!


   Congratulations to Remi Bloch, for getting his ULL pilot license in 19 consecutive days! 4 of them were non-flying days, when we only did theory. Remi's priority was quality intensive flight training in English, and he wanted a full time instructor available as needed... We flew the Tecnam P 2002 Sierra from Jihlava, Částkovice and Trebic for a total of 30 hours and 30 minutes. I wish Remi many flying experiences and the possibility of further growth up to the cockpit of a transport pilot.

   Remi, like Renda, who did the training for 38 days, are proof that quality pilot training can be done very quickly.  How quickly quality pilot training can be mastered depends on many circumstances: on the pilot school, on the instructor, on the school's aircraft,  on the weather  and of course most of all on you, how willing you are to learn and how often you go for training, or if you choose intensive daily training at LKJI. More is covered in several articles on the Blog.

Pilot training | flight school

Pilot training | flight instructors #2.

Pilot training | billing flown hours as hobbs, tacho, operating time #3.

Pilot training | airplanes at school #4

Pilot training | training intensity and comfort on the board #5.


   Many people, including flight instructors, don't realize enough that a client's time is also their money.   In addition, long flying breaks of more than a week are counterproductive and multiply reduce the pilot's ability to follow up on given and practiced flying tasks.Thus, training with breaks becomes unnecessarily longer and more expensive!


F.ZejdaFLYING SCHOOL OF THE YEAR 2014


​​

PARTNERS

AEROWEB 
Letecký informační server... více

AIRPAL
Stol Zenail letouny... 
více

LINKS

PRICE LIST 2020
Pdf soubor ke stažení zde...

FORECAST
Odkaz na novinky...

PREFLIGHT ON-LINE
Odkaz zde...

CONTACT

+420 603 107 704
filip.zejda@seznam.cz
Zbilidy 101, PSČ 588 05

Write us...