Ekologové versus Ekoteroristé|Environmentalists versus Ecoterrorists

Ekologové versus Ekoteroristé


Jak je rozpoznat? Co nám přinášejí a čím nám škodí? Musím říct, že mám rád poctivé a rozumné Ekology. Zkvalitňují nám život - přesto, že jejich počínání ve vztahu k nám soukromníkům, podnikatelům i investorům může být někdy finančně náročnější. Každopádně jejich požadavky jdou s dobou, a pomáhají celé lidské populaci i přírodě. Potřebujeme je…

Naproti tomu Ekoteroristé jsou lidé, kteří si na ekology hrají, zpravidla nemají žádné vzdělání ani zkušenosti z tohoto oboru. Ekologie je pro ně zástěrka, modla se kterou mohou úspěšně manipulovat své okolí, něco, čím mohou skvěle vydírat. Tito lidé jsou zřídkakdy ochotni připustit jiné, než jejich řešení. Jsou charakterističtí svým intenzivním a subjektivním postojem k danému problému, který nemusí a většinou ani není problémem pro většinovou společnost...

Máme ekoteroristy globální i místní. O globálních toho bylo napsáno dost, povězme si o jednom lokálním.

Takový ekoterorista udělá všechno pro to, aby Váš projekt zastavil. Bude Vás terorizovat až do úmoru. Jeho důvody pro takovou činnost mohou být různé - ekonomické, sociální, někdy i osobní. Pro takového Ekoteroristu bývá výhodné zinkasovat „všimné“ za protislužbu opuštění „dohledu“ nad Vaším projektem. Někteří podnikatelé i investoři rychle podlehnou, bohužel tím dávají ekoteroristovi munici (morální i ekonomickou sílu) zaměřit se a terorizovat  i ty neústupné.

Přiznávám se, že jsem neústupný a jeden takový podobný intenzivní „ vztah“ se skutečným ekoteroristou mám již více než 10let. Je to jako kdyby jste měli mimo své i další mimomanželské dítě – musíte se o něj neustále starat – naštěstí ale nemusíte platit alimenty.

Za tu dobu, jsem si přečetl kolem stovky jeho podání a udání na nejrůznější úřady od vodoprávního, stavebního, finančního, úřadu civilního letectví, LAA, Ministerstva dopravy přes přestupkovou komisi, policii, ombudsmana a nejvyšší správní soud. Doma eviduji již čtyři přetékající šanony jeho stížností a odpovědí na ně.

Z počátku mne jeho dopisy často rozčílily, hlavně ty pasáže, kde byla uvedena nepravda, umně zkroucená fakta, nebo později prostě už jen záměrná sprostá lež. Úřady prošetřovaly a prošetřovaly… všechno se protahovalo a peníze do projektů jen tekly. Později jsem nevěřil, jak nezmarný může být jeho boj, vlastně kampaň a kolika pomlouvačných udání je schopen vyprodukovat za jediný měsíc. Říkal jsem si: “To snad musí psát v pracovní době!“ Což se skutečně prokázalo.

Takový zneuznaný ekoterorista, cítící marnost svého počínání je schopen Vás obvinit i z toho, že mu usilujete o holý život - pak se připravte na výslechy u policie… Těch jsem si také užil dost.

Někdy je smutné pozorovat lidi, kteří s ním bojují a prohrávají,  nebo boj vzdají - protože se bojí a nemají dost  silné vůle a něco, alespoň drobet právního povědomí...

Pro ně mám několik užitečných informací: Nenechte se vydírat ani zastrašit. Ignorujte ho… Seznamte úředníka, který musí řešit Vaši vylhanou kauzu s profilem ekoteroristy a stránkami, jenž mu byly věnovány. Popsat zde ekoteroristické praktiky by bylo na dlouho - a vlastně již jsou dokonale popsány bod za bodem. Stačí dát do Googlu termín „ekoterorista“ a pak se jistě dostanete na ty správné odkazy.

Viděl jsem i dost doslova vyplašených úředníků, kteří musí reagovat na ekoteroristické udání. Ekoterorista je také nutí vyhledávat, třídit, a poskytovat mu informace. I pro Vás mám jednu velmi dobrou radu, vážení úředníci: Všechny vaše úkony, čas a prostředky si nechte proplatit v hotovosti od ekoteroristy a trvejte na tom! Pokud si pro poskytnuté podklady ekoterorista nepřijde - vystavte mu fakturu - a tu následně nekompromisně vymáhejte až do exekuce! Zjistíte, že ekoteroristu už neuvidíte…Přinejmenším již nebudete muset podávat týdenní svodky ekoteroristovi…

Je poctivé říci, že znám i některé úředníky, třeba našeho bývalého starostu, kteří se místního ekoteroristy nebojí a neskáčou, jak on píská. Dokonale ho odignoroval. Tam ekoterorista obvykle nemá šanci na úspěch!

Na konec není vše tak hrozné jak to vypadá…

Mít svého Ekoteroristu má i světlé stránky, donutí vás to intelektuálně růst- jinak nepřežijete, rozhodně ne ekonomicky.

Aby jste se vyhnuli pokutám a dalším  poplatkům u úřadů, přestupkových komisí a soudů, je nezbytné se právnicky sebevzdělávat a číst nejrůznější judikaturu a rozsudky nejvyššího a evropského soudu. Vlastně i ten písemný projev se vám poněkud obrousí. Mnohdy se totiž stane, že úředníci z mnoha důvodů, nejčastěji pro to, aby už to měli vyřešené, vyplodí naprostý zmetek, co jim  nejvyšší správní soud shodí z mnoha důvodů. Velmi často jsem se v  několika desítkách správních řízení ( stavební úřad, finanční úřad, Ministerstvo dopravy,  i ze silniční dopravy) setkal i s tím, že úředníci neznají vlastní předpisy, zákony, ani správnou oborovou a  leteckou frazeologii a  neumí ji korektně používat, v některých ohledech ( bush pilot skills, wild flying) mají naprosto nedostatečnou praxi a z toho pramení i jejich "zmrzačený" hrubě subjektivní  pohled na věc, o tom co je a co  není bezpečné, který pak vydávají za úřední stanovisko...

Bránit se takovým subjektivním výrokům je velmi obtížné. Avšak i na takové jednání existuje několik receptů, které jsem záměrně neuvedl. Je velmi důležité chytit úředníka do jeho vlastní pasti, kterou na vás případně nalíčil. Pokud se úředník chová dobře a slušně a poctivě - i s tím jsem se setkal, pak není třeba ho nijak školit a jde věc vyřešit vysvětlením pojmů z důrazem na bezpečnost a dané, popřípadě dodatečné bezpečnostní postupy známé z vyššího ATPL létání, nebo Bush pilot dovedností.

Je jasné, že takové poznatky, správní dovednosti a vhodnou strategii nenabydete v prvních letech řešení správních řízení, k těm se musíte "probojovat" a vše se naučit a v souvislostech za několik let a několik desítek vyřešených a probíhajících správních řízení. Zpruvu vše konzultujete s právníky a později se už naučíte pracovat samostatně a efektivně. To také zabere spoustu drahoceného času a hlavně přípravy a studia, který by šel věnovat rodině, nebo létání,  nebo vývoji nového motoru a za letu stavitelné vrtule.

Nakonec můžete svému Ekoteroristovi i poděkovat – je to vlastně on, kdo se stará o Váš kvalitní a úředně "potvrzený" intelektuální růst. A je to právě on, kdo Vám zajistil dostatečné a průběžné vzdělání a i dostatečnou dávku praxe s úřady všech stupňů až po ombudsmana, aby jste mohli projít jakýmkoliv správním řízením bez jakékoliv úhony a zaplacení jedinné pokuty - dá to ovšem pěknou intelektuální fušku...

Nemohu tvrdit, že někdy je lepší zaplatit pokutu a mít klid. Někdo to tak bere, já rozhodně ne!

Osobně si myslím, že u různých úřadů existují různé "black listy" s "potížisty" a nevymahatelnými správními řízeními, a pokutami , přičemž ůředníci vesele jdou právě po obyčejných lidech, mimo tyto seznamy, kteří se neumí bránit a těm dávají s oblibou pokuty a i opakovaně - vzpomeňme na různé radary.

 Někdy jsou seznamy potížistů ( z pohledu úředníka - jinak čti sebevědomého a práva znalého občana)  vypálené do druhové paměti úředníků, tam je mé jméno zapsané na všech úrovních až po ombudsmana. Nakonec se lehce může stát, že úředník, který dostane na stůl správní řízení s mým jménem raději volí již jinou než vyhrocenou konfrontační strategii, ve které se vlastně sám a úplně zbytečně posledně vymáchal. Dal by se o tom napsat román... Všechna správní řízení si schovávám.

Přeji Vám všem pěkný slunný den a mnoho létání bez rozvracečů letišť a  "jakýchkoliv dalších ploch" pro vzlety a přistání sportovních létajících zařízení a letadel.

Filip Zejda ze ZbilidEnvironmentalists versus Ecoterrorists


How to recognize them? What do they bring us and what do they harm us with? I have to say that I like honest and reasonable Ecologists. They make life better for us - even though their actions in relation to us private citizens, entrepreneurs and investors can sometimes be financially challenging. Anyway, their demands move with the times, and help the whole human population and nature. We need them...

In contrast, Ecoterrorists are people who play at being ecologists, usually with no education or experience in this field. For them, ecology is a cover, an idol with which they can successfully manipulate their surroundings, something they can use to blackmail. These people are rarely willing to admit any other solution than their own. They are characterized by their intense and subjective attitude towards a given problem, which may not and usually is not a problem for the majority of society...

We have eco-terrorists both global and local. Enough has been written about the global ones, let's talk about a local one.

Such an eco-terrorist will do everything he can to stop your project. He'll terrorize you to death. His reasons for doing so may be various - economic, social, sometimes even personal. For such an ecoterrorist it is often profitable to collect "notice" in return for leaving the "supervision" of your project. Some entrepreneurs and investors are quick to succumb, unfortunately giving the Ecoterrorist the ammunition (moral and economic power) to target and terrorize even the recalcitrant.

I confess to being intransigent and have had one such intense " relationship" with a real eco-terrorist for over 10 years. It's like having another child out of wedlock - you have to constantly take care of it - but fortunately you don't have to pay child support.

In that time, I've read around a hundred of his submissions and denunciations to various authorities from the Water, Building, Finance, Civil Aviation, LAA, Department for Transport via the Offences Commission, Ombudsman and the Administrative High Court. At home, I have four overflowing binders of his complaints and responses.

In the beginning, his letters often annoyed me, especially the passages that contained untruths, artfully twisted facts or, later, just deliberate outright lies. The authorities investigated and investigated... everything dragged on and on and the money just flowed into the projects. Later, I couldn't believe how futile his struggle could be and how many slanderous denunciations he could produce in a single month. I thought to myself, "He must be writing this during working hours!" Which indeed proved to be the case.

Such a disgraced eco-terrorist, feeling the futility of his actions, is able to accuse you of seeking his bare life - then prepare yourself for interrogations by the police... I have had enough of that too.

Sometimes it's sad to see people fighting it and losing because they are afraid and don't have enough willpower.

I have some useful information for them: don't be blackmailed or intimidated. Ignore him... Familiarize the official who has to deal with your bogus case with the profile of the eco-terrorist and the pages dedicated to him. It would take a long time to describe the ecoterrorist practices here - and in fact they are already perfectly described point by point. Just Google the term "eco-terrorist" and you will surely get to the right links.

I've also seen enough literally panicked officials having to respond to eco-terrorist denunciations. The eco-terrorist also forces them to search, sort, and provide him with information. I have one very good piece of advice for you too, dear officials: Have all your actions, time, and resources reimbursed in cash by the eco-terrorist and insist on it! If the ecoterrorist does not come for the provided documents - issue him an invoice - and then enforce it uncompromisingly to the point of execution! You will find that you will not see the ecoterrorist again...At least you will no longer have to file weekly reports...

It is fair to say that I know some officials who are not afraid of the local eco-terrorist and do not jump at his whistle.There the eco-terrorist usually has no chance of success.

In the end, not everything is as bad as it looks...

There are bright sides to having your own Eco-terrorist, it forces you to grow intellectually- otherwise you won't survive, not economically.

In order to avoid fines and other charges with the authorities, infraction commissions and courts, it is essential to educate yourself legally and read various case law and judgments of the Supreme and European courts. Actually, even the written speech will sharpen you somewhat.

In the end, you can even thank your Ecoterrorist - it is actually he who is looking after your intellectual growth. And it is he who has provided you with sufficient and continuing education and even enough practice with authorities at all levels to get you through any administrative proceeding without any harm and .

I wish you all a nice sunny day

Filip Zejda from Zbilid

École de pilotage de l'année 2014

​​

PARTNERS

AEROWEB 
Letecký informační server... více

AIRPAL
Stol Zenail letouny... 
více

LINKS

tarifs pour la formation des pilotes et la location d'avions. 2020
Pdf soubor ke stažení zde...

Prévisions météorologiques pour nous.

Odkaz na novinky...

préparation avant le vol.
Odkaz zde...

contact rapide

-----------​

+420 603 107 704
filip.zejda@seznam.cz
Zbilidy 101, PSČ 588 05

Write us...