Yetti J-03 STOL aircraft for sale

Prodám Yetti J-03 STOL 120HP
 Sériově vyráběné letadlo ocelové příhradové konstrukce s duralovými křídly potažené  leteckým ceconitem jsem připravil pro navigační soutěže a krátký vzlet a přistání pro syna. Bohužel má jiné zájmy... Jsem z toho poněkud smutný, dal jsem do toho letadla to nejlepší co jsem uměl a znal, ale tak jde život... 
Motor 1,2 TSI 120HP s 210Nm v rozsahu 2000-4200RPm. Nejvýkonnější čtyřválec, chlazený vodou s přímým vstřikem paliva s turbodmychadlem, který můžete mít.  Má nízkou spotřebu protože jsem nevyužil všech 140HP při 5500rpm, ale pouze 120 na 4200rpm, díky redukčnímu poměru reduktoru 1:2. Plochý řemen polychain Gates- to nejlepší a nejvýkonnější na trhu. Maximální otáčky 4200RPM,  ekonomické 2800RPM se spotřebou cca 10l, cestovní  120km/h  pak 3500RPM.
 Vrtule třílistá uhlíková s kovanými náběžnými hranami o průměru 2000mm jako jediná přenese obrovský kroutící moment 210Nm. (Rotax 915is má pouze 150Nm) Bush wheel kola velkého průměru - letadlo přistane všude , hydraulické kotoučové brzdy, přesné dávkování brzdného účinku. Letadlo se otočí na místě okolo jednoho, nebo druhého kola.  Vnitřní lyže na zimní provoz. Letadlo může létat současně s koly i lyžemi a  trávu, asfalt i sníh, protože lyže jsou na vnitřních hřídelích podvozkové nohy a  asi 50mm nad úrovní kola. Kolo má výrazný směrový design umožňující krátký vzlet z asfaltu z 27-25 metrů. Nové podvozkové nohy jsou ocelové pružinové z Tecnam P 2002 Sierra, nebo Echo na 600kg.
 Kabina je  dvoumístná celoprosklená i s bočními výhledy u nohou i na stropě a vytápěná. Sedadla jsou vedle sebe což umožnuje instruktorovi lépe kontrolovat studenta předvídat a odezírat jeho konání. Přístrojová deska je minimalizovaná, k nalepení fotek pro soutěže a zároveň  pro maximální výhled ven. Motorové přístroje: otáčkoměr, teplota vody, teplota plnícího vzduchu, tlak plnícího vzduchu,napětí a další zvolené hodnoty jsou přes OBD na mobilu. GPS "fly is fun" na tabletu. Letové přístrojové vybavení : výškoměr, vário, příčný sklonoměr, palivoměr. RDST Yaesu 8,33kHz, Intercom. Záchranný padákový systém. Jediné letadlo, které bezpečně uveze dva pořádné  chlapáky, jak výškově tak i hmotností a přistane a vzlétne kdekoliv. 
Výkony: letadlo má STOL charakteristiky díky turbulátorům na celém rozpětí křídla a flaperonům ( křidélka a zároveň klapky), které velmi zvyšují manévrovatelnost a odolnost letounu k bočnímu větru. Letadlo je schopné přistát na 80m a vzlétnout z 27-35metrů dle větru povrchu a hmotnosti. 36l nádrž. Spotřeba 12-15l na hodinu. Letadlo je extrémně předvídatelné a nezáludné. Pokud ho donutíte k pádu padá po čumáku  a pak samo vybere pád.
Letadlo je pro toho kdo ví a zná a dokáže ocenit výkony, pro toho kdo má malou a obtížnou plochu. Tam kde přistane  a vzlétne Superstol " Just Aircraft,  Zenair STOL,Super cub, Dornier DO 27, L-60 Brigadýr, Icarus Kurir, Savag, Fieseler Fi 156 Štorch"  s průměrným pilotem tam STOL Yetti J-03 s vycvičeným pilotem přistane také. Není třeba utrácet  2-3 miliony! Letadlo je velmi tiché! Je to dáno tím, že motor točí malé otáčky na vysokém kroutícím momentu, který nemá ani Rotax 915 anavíc má třílistou šavlovitou vrtuli velkého průměru!

Yetti J-03 Vzlet Zbilidy

  Více videa na www.letecka-skola-vysocina.cz  dole na liště na instagramu leteckaskolavysocina , nebo pošlu e- mailem přes stahovací službu, nebo pod jazykovými mutacemi.
Nového majitele přeškolím na ostruhu a naučím základy bush pilotního umění. Prohlídka a prolétnutí možné ve Zbilidech, nutno zaplatit předváděcí let. Letadlo bude k prodeji a užívání v září/říjnu.  
Cena k jednání 600 tis. Slevotechny nepište a nevolejte!  

Buy Yetti J-03 STOL 120HP
 A serially produced aircraft of steel truss construction with duralumin wings coated with aircraft ceconite I prepared for navigation competitions and a short takeoff and landing for my son. Unfortunately, he has other interests. 
The engine is a 1.2 TSI 120HP with 210Nm in the 2000-4200RPm range. The most powerful four cylinder, water cooled, direct fuel injection turbocharged engine you can have.  It has low consumption because I didn't use all 140HP at 5500rpm, but only 120 at 4200rpm, thanks to the 1:2 reduction ratio of the reducer. Polychain Gates flat belt- the best and most powerful on the market. Top speed 4200rpm, economical 2800rpm with a consumption of about 10l, cruising 120km/h then 3500rpm.
 Three bladed carbon propeller with forged leading edges with a diameter of 2000mm is the only one to transmit a huge torque of 210Nm. (Rotax 915is has only 150Nm) Bush wheel wheels of large diameter - the plane will land anywhere , hydraulic disc brakes, precise dosing of braking action. The plane turns on the spot around one or the other wheel.  Inner skis for winter operation. The aircraft can fly simultaneously with wheels and skis and grass, asphalt and snow, because the skis are on the inner shafts of the landing gear legs and about 50mm above the level of the wheel. The wheel has a distinctive directional design allowing a short take-off from 27-25 metres from tarmac. The new chassis legs are steel spring steel from a Tecnam P 2002 Sierra, or Echo at 600kg.
 The cabin is all glass with side views at the feet and heated. The dashboard is minimized, for sticking photos for competitions and also for maximum outward visibility. Engine instruments: tachometer, water temp, charge air temp, charge air pressure,voltage and other selected readings are via OBD on the mobile. GPS "fly is fun" on tablet. Flight instrumentation : altimeter, air vapor meter, cross slope meter, fuel gauge. RDST Yaesu 8,33kHz, Intercom. Rescue parachute system. The only plane that can safely carry two big guys, both in altitude and weight, and land and take off anywhere. 
Performance: the aircraft has STOL characteristics thanks to turbulators on the entire wingspan and flaperons ( ailerons and flaps at the same time), which greatly increase maneuverability and resistance to crosswinds. The aircraft is able to land at 80m and take off from 27-35m depending on surface winds and weight. 36l tank. Consumption 12-15l per hour. The aircraft is extremely predictable and untricky. If you force it to crash it falls on its nose and then picks the crash itself.
The plane is for the one who knows and can appreciate performance, for the one who has a small and difficult area. Where a $2-3 million Superstol will land and take off, this Bigfoot will take off and land too.

The plane is for those who know and can appreciate the performance, for those who have a small and difficult area. Where the Superstol " Just Aircraft, Zenair stol, Super cub, Dornier DO 27, L-60 Brigadier, Icarus Kurir, Savag, Fieseler Fi 156 Storch" with an average pilot will land and take off, the STOL Yetti J-03 with a trained pilot will also land. No need to spend 83000 - 125 000 EUR! The plane is very quiet! This is due to the fact that the engine spins small revs at high torque which even the Rotax 915 does not have and has a large diameter three bladed saber propeller!

  More pics and videos at www.letecka-skola-vysocina.cz at the bottom of the instagram bar, or I'll email via a download service.
I will retrain the new owner on the spur and teach the basics of bush piloting. Viewing and flying possible in Zbilidy, must pay for demonstration flight. Aircraft will be for sale and use in September/October.  
Price negotiable 25k EUR. Don't write or call for discount!  

Yetti J-03 STOL 120HP kaufen
 Ein serienmäßig hergestelltes Flugzeug in Stahlfachwerkbauweise mit Duraluminium-Flügeln, die mit Flugzeug-Ceconit beschichtet sind, habe ich für Navigationswettbewerbe und einen kurzen Start und eine Landung für meinen Sohn vorbereitet. Leider hat er andere Interessen. 
Der Motor ist ein 1.2 TSI mit 120PS und 210Nm im Bereich von 2000-4200RPm. Der stärkste wassergekühlte Vierzylinder-Turbomotor mit Direkteinspritzung, den Sie haben können.  Er hat einen niedrigen Verbrauch, weil ich nicht die ganzen 140 PS bei 5500 U/min verbraucht habe, sondern nur 120 bei 4200 U/min, dank der 1:2 Untersetzung des Getriebes. Polychain Gates Flachriemen - der beste und stärkste auf dem Markt. Höchstgeschwindigkeit 4200rpm, sparsam 2800rpm mit einem Verbrauch von etwa 10l, Reisegeschwindigkeit 120km/h dann 3500rpm.
 Der dreiblättrige Karbonpropeller mit geschmiedeten Vorderkanten und einem Durchmesser von 2000 mm ist der einzige, der ein enormes Drehmoment von 210 Nm überträgt (der Rotax 915is hat nur 150 Nm). Die Buchsenräder haben einen großen Durchmesser - das Flugzeug kann überall landen. Das Flugzeug dreht sich auf der Stelle um das eine oder das andere Rad.  Innenskier für den Winterbetrieb. Das Flugzeug kann gleichzeitig mit Rädern und Skiern auf Gras, Asphalt und Schnee fliegen, da die Skier auf den Innenschächten der Fahrwerksbeine und etwa 50 mm über dem Radniveau liegen. Das Rad hat ein ausgeprägtes Richtungsdesign, das einen kurzen Absprung aus 27-25 Metern Höhe ermöglicht. Die neuen Fahrwerksbeine sind aus dem Federstahl einer Tecnam P 2002 Sierra oder Echo mit 600 kg.
 Die Kabine ist komplett verglast, mit seitlicher Sicht auf die Füße und beheizt. Das Armaturenbrett ist verkleinert, um Fotos für Wettbewerbe aufzukleben und auch um eine maximale Sicht nach außen zu gewährleisten. Motoranzeigen: Drehzahlmesser, Wassertemperatur, Ladelufttemperatur, Ladeluftdruck, Spannung und andere ausgewählte Messwerte sind über OBD auf dem Handy. GPS "Fliegen macht Spaß" auf dem Tablet. Fluginstrumentierung: Höhenmesser, Luftdampfmesser, Querneigungsmesser, Kraftstoffanzeige. RDST Yaesu 8,33kHz, Gegensprechanlage. Rettungsfallschirmsystem. Das einzige Flugzeug, das zwei große Männer sicher befördern kann, sowohl in der Höhe als auch im Gewicht, und das überall landen und starten kann. 
Leistung: Das Flugzeug hat STOL-Eigenschaften dank der Turbulatoren auf der gesamten Spannweite und der Flaperons (Querruder und Klappen gleichzeitig), die die Manövrierfähigkeit und die Widerstandsfähigkeit gegen Seitenwinde erheblich verbessern. Das Flugzeug kann in 80 m Höhe landen und in 27-35 m Höhe starten, je nach Bodenwind und Gewicht. 36-l-Tank. Verbrauch 12-15 l pro Stunde. Das Flugzeug ist extrem berechenbar und untricky. Wenn man ihn zum Absturz zwingt, fällt er auf die Nase und wählt dann selbst den Absturz.
Das Flugzeug ist für denjenigen, der Leistung kennt und zu schätzen weiß, für denjenigen, der ein kleines und schwieriges Gelände hat. Wo ein83000 - 125 000 EUR!   Superstol landet und abhebt, wird auch dieser Bigfoot abheben und landen. 

Das Flugzeug ist für diejenigen, die wissen, und kann die Leistung zu schätzen wissen, für diejenigen, die einen kleinen und schwierigen Bereich haben. Wo der Superstol " Just Aircraft, Zenair Stol, Super cub, Dornier DO 27, L-60 Brigadier, Icarus Kurir, Savag, Fieseler Fi 156 Storch" mit einem durchschnittlichen Piloten landet und startet, landet auch der STOL Yetti J-03 mit einem ausgebildeten Piloten. Es ist nicht nötig, 2-3 Millionen auszugeben! Das Flugzeug ist sehr leise! Das liegt daran, dass der Motor kleine Drehzahlen bei hohem Drehmoment hat, was selbst der Rotax 915 nicht hat, und er hat einen dreiflügeligen Säbelpropeller mit großem Durchmesser!

Mehr Bilder und Videos unter www.letecka-skola-vysocina.cz unten in der Instagram-Leiste oder per E-Mail über einen Download-Service.
Ich werde den neuen Besitzer auf den Sporn umschulen und ihm die Grundlagen des Buschpiloten beibringen. Besichtigung und Flug in Zbilidy möglich, Vorführflug muss bezahlt werden. Die Flugzeuge werden im September/Oktober zum Verkauf und zur Nutzung bereitstehen.  
Preis verhandelbar 25k EUR. Schreiben Sie nicht und rufen Sie nicht an, um einen Rabatt zu erhalten!  

Old version SUPERSTOL Yetti J-03 with 140HP with old undercarrige take-off

Most economic and usuable version Stol Yetti J-03 120HP, consumption only 10-15l/h, new undercarrige

Old one Yetti J-03 version with Rotax 912 S and flaps

Yetti J-03 Stol landing with one person on board

Skying with Yetti -J03 STOL létání na lyžích old model

More videos at instagram

take-off from concrete 25m

Landing at concrete 55m only!

Лучшая летная школа года 2014

​​

PARTNERS

AEROWEB 
Letecký informační server... více

AIRPAL
Stol Zenail letouny... 
více

LINKS

цены на обучение и аренду
Pdf soubor ke stažení zde...

прогноз погоды
Odkaz na novinky...

Демонстрационный полёт
Odkaz zde...

Контакты

+420 603 107 704
filip.zejda@seznam.cz
Zbilidy 101, PSČ 588 05

пишите, звоните