Jakákoliv další plocha - osvětlení plochy

Osvětlení plochy ve Zbilidech a další nová bezpečnostní opatření.

Na jakékoliv další ploše ve Zbilidech je nainstalována dvojitá světelná řada v šířce 20 m s jednotlivými rozestupy světel v každé řadě po 30 m. Jsou použita nízkoemisní zdroje světla o výkonu 7 W a teplé bílé/ až žluté barvy 3000 K u jednotlivého zdroje světla.

Celková využitelná délka plochy pro vzlet a přistání je 300 m.

Světla s krytím IP 54 jsou dotěsněna silikonem a umístěna na černých matných plastových terčích o průměru cca 50 cm z důvodu rychlého roztátí jinovatky, popřípadě malé vrstvy sněhu po osvícení sluncem. Výška světel nad zemí je zpravidla do 20cm, tedy pod obvyklým dosahem vrtule u standartního ultralehkého letounu. Světla jsou v bílé kontrastní barvě k černému terči a provedena v maximálně křehké konfiguraci pro deformaci/ rozdrcení v nouzovém případě přejetí kolem letounu.

Tato světelná řada umožňuje několik funkcí a její spínání je nezávisle odďělené a ovládané pilotem z letadla.

Světelné řady se dají spínat a vypínat pomocí RDST na příslušné frekvenci a pomocí mobilního telefonu jako nouzové bezpečnostní funkce ( pouze pro zadaná telefonní čísla), pokud je nefunkční okruh řízený RDST.

Pro přiblížení můžete mít na jakékoliv další ploše i přibližovací světla podobná PAPI nebo APAPI popřípadě VASI, záleží na která se Vám létá lépe a která vám umožní  terén a Vaše plocha umístit.

Doporučuji všem světla, přibližovací světla a jakékoliv znaky udělat odlišné od publikovaných vzorů v předpisech, aby nebyla možná jejich záměna pro ostatní letecký provoz.

Osvětlení je na ploše nainstalováno z několika léty prověřených bezpečnostních důvodů:

1. Blikání světelné řady, a použití výstražného zvukového signálu umožní odehnání pasoucí se zvěře z plochy z důvodu přistání, nebo vzletu. Není tak nutné provádět pojíždění po celé délce plochy před vzletem. V případě přistání nebude nutné provádět nízký průlet pro rozehnání pasoucí se zvěře, což ušetří další letový okruh, a to snižuje náklady na provoz a snižuje hlukovou zátěž pro ostatní obyvatele zejména v ranních a večerních hodinách.

2. Pohybová čidla na ploše by měla zjistit zvěř a zejména divoká prasata, která každoročně rozrývají podstatný povrch plochy a zajistit rozblikání světelné řady a použití výstražného zvukového signálu nepříjemného pro zvěř. Zvěř by měla plochu opustit bez způsobení škody na povrchu jakékoliv další plochy.

3. Namontovaná světla u přístupových cest spolu s cedulí „LETIŠTĚ ZBILIDY“ a „ značkou letadla a slovem LETIŠTĚ„ upozorňují občany na místní „Letiště Zbilidy“.

  Jakákoliv  další plocha, byť zákonný a předpisový termín není vhodný termín vůči veřejnosti, která nechápe co si pod tím souslovím má představit, zatímco zavádějící termín „letiště“ každému napoví, že zde bude probíhat provoz letadel a tedy má dbát zvýšené pozornosti při vstupu na tuto plochu a že se má řídit pokyny zde uvedenými.

4. Umožní bezpečné prodloužení letové doby, dá se také využít doba od občanského svítání do občanského soumraku, kdy z důvodu meteorologických podmínek, srážek atp. může být viditelnost a dohlednost snížena až k předpisovému limitu 1.5km.

5. Naváděcí světla k dané jakékoliv další ploše mohou velmi zpříjemnit přistání při zhoršené viditelnosti v nenadálém hustém dešti, nebo sněhové přeháňce, která se vysype z mraků. Jde o další bezpečnostní prvek.


Světla jsou spojena elektrickými kabely určenými do země uloženými v hloubce cca 40cm, tak aby vedení  nemohla  prasata vyrýt.

Zdrojem světel je fotovoltaická elektrárna se dvěma panely 270 Wp, měničem a akumulátorem 200 Ah.

Kabely byly do země vkládány a odvíjeny z bubnového držáku na speciálním pluhu umístěným na tříbodovém závěsu za traktorem. Práci zvládnou dvě osoby, traktorista a pomocník. Tento pluh, jehož výroba stála kolem 10000CZK si můžete u mne vypůjčit za 500kč/den.


Lighting landing area in Zbilidy and other new safety precaution.

On any other area in Zbilidy, a double row of lights is installed in a width of 20 m with individual light spacing in each row of 30 m. Low emission light sources of 7W and a warm white/ to yellow 3000K colour for each light source are used.

The total usable length of the take-off and landing area is 300m.

The IP 54 lights are sealed with silicone to approx. IP 66 and placed on black matt plastic targets with a diameter of approx. 50cm due to the rapid melting of frost or small layers of snow after illumination by the sun. The height of the lights above the ground is usually up to 20cm, i.e. below the usual propeller range of a standard ultralight aircraft. The lights are in a white contrasting colour to the black target and made in a maximally fragile configuration for deformation/crushing in the event of an emergency fly-by.

This light array allows for multiple functions and its switching is independently remote and controlled by the pilot from the aircraft.

The light lines can be switched on and off by RDST on the appropriate frequency and by mobile phone as an emergency safety feature ( for specified phone numbers only) if the RDST controlled circuit is inoperative.


The lighting is installed on the area for several years of proven safety reasons:

1. Flashing a series of lights, and the use of a warning sound signal will allow grazing game to be driven away from the area due to landing or takeoff. This eliminates the need to taxi the entire length of the area before take-off. In the case of landing, a low pass will not be necessary to disperse grazing animals, which saves an additional flight circuit, and this reduces operating costs and noise pollution for other residents, particularly in the morning and evening hours.

2. Movement sensors on the area should detect game, and in particular feral pigs, which scratch a substantial area of the area each year and provide a flashing light array and the use of a warning sound signal unpleasant to game. The game should leave the area without causing damage to the surface of any other area.

3. Mounted lights at the access roads, together with the sign "ZBILIDY AIRPORT" and the " aircraft sign and the word AIRPORT" alert the public to the local "Zbilidy Airport".

  Any other area, even if a legal and regulatory term, is not an appropriate term towards the public who do not understand what to make of the term, while the misleading term "airport" suggests to everyone that there will be aircraft traffic and therefore to take extra care when entering the area and to follow the instructions given here.

4. It will allow safe extension of flight times, and the period from civil dawn to civil dusk can also be used when visibility may be reduced due to meteorological conditions.

5. Guiding lights to any given additional area can make landing very pleasant in low visibility in sudden heavy rain or snow showers that pour out of the clouds. This is another safety feature.

The lights are connected by electrical cables designed to be buried in the ground at a depth of approximately 40cm so that the lines cannot be cut by pigs.

The source of the lights is a photovoltaic plant with two 270Wp panels, an inverter and a 200Ah battery.

For approaching, you can have approach lights similar to PAPI or APAPI or VASI on any other area, depending on which you fly better and which will allow you to place the terrain and your area. I recommend that all lights, approach lights and any characters be made different from the published designs in the regulations, so that they cannot be confused for other air traffic.

Filip Zejda


École de pilotage de l'année 2014

​​

PARTNERS

AEROWEB 
Letecký informační server... více

AIRPAL
Stol Zenail letouny... 
více

LINKS

tarifs pour la formation des pilotes et la location d'avions. 2020
Pdf soubor ke stažení zde...

Prévisions météorologiques pour nous.

Odkaz na novinky...

préparation avant le vol.
Odkaz zde...

contact rapide

-----------​

+420 603 107 704
filip.zejda@seznam.cz
Zbilidy 101, PSČ 588 05

Write us...