Oprava defektu sépomocí v divočině- Bush pilot skills<br>​<br>

            Počasí se někdy  umí dost intenzivně a nepředvídatelně zhoršit.


            Při jednom tvrdším  bezpečnostním přistání ve velmi turbulentním prostředí a silném nárazovém větru, po intenzivním brždění na dráze před překážkou, jsem zjistil defekt na kole hlavního podvozku. Po zastavení a následné kontrole jsem našel protrhlý pravý plášť pneumatiky z boku a současně prodřený na jednom místě na obvodu samozřejmě s následně prasklou duší.


Jak se na jedné pneumatice mohlo současně vyskytnout boční proříznutí a zároveň prodření mi není úplně jasné...


 Menší, původně práškařská plocha, kde jsem se nacházel, byla daleko od civilizace s pneuservisem. Duši ale nebylo možno zalepit, poškození bylo příliš velké. Navíc, jak to tak bývá byl pátek před setměním...

             Měl jsem slabý signál na mobilním telefonu a mobil skoro vybitý. Snažil jsem se obvolat firmy, které by ještě mohly pracovat a mít požadované pneumatiky a duše - bez výsledku.  I když jem se dovolal po pracovní době na soukromá telefonní čísla techniků, sdělili mi, že pláště ani duše skladem nemají. Tvrdili, že pláště a duše dovážejí z USA. Nejbližší prodejce daného typu, leteckého pláště AIR TRAC 5.00x5 se správnou váhou je v Anglii.

            Přemýšlel jsem, jak bych mohl plášť a duši o rozměru 5.00x5 něčím nahradit... Objednání správných duší a pneu by mne uzemnilo na tři týdny, než by požadované zboží přišlo z USA.  Materiál by bylo možné dostat i dříve, asi za pět dní, avšak cena za přepravu a tím i cena pneumatiky by se neúměrně zvýšila. Existuje i náhrada od fy Goodyear, která je však těžší na jedno kolo o cca 500-600g. Ty náhrady, dvakrát dražší, mají v Praze u fy...


 “Píp píp”, telefon hlásí, že se vypíná, došla šťáva. Pomoci se nedovolám. V stávající situaci mi informace od techniků daly jasně najevo, že vše zůstane, ostatně jako obvykle, na mé improvizaci. Ještě že s sebou mám nějaké to nářadí, sice je ho minimum, ale nějak si poradím. To by jste nevěřili, co všechno lze udělat s kombinačkama, šroubovákem a imbusem. Na blízké  stavbě jsem ještě našel kus drátu, hřebík a zrezlé nůžky.


Prořízlý plášť v oblasti písmen RAC

            Setmělo se a bylo mi jasné, že budu muset přenocovat u letadla, aby mi ho nějaký nenechavec nerozebral... Pokračovat budu ráno s chladnou hlavou... Netušil jsem jak doslova, v noci jsem se několikrát zimou probudil, noční teploty pod nulou mi daly co proto. Na  následují den dopoledne byla hlášena silná studená fronta. Bylo nutné zmizet co nejdříve po rozednění.


Dá se říct, že minimálně polovinu noci jsem díky zimě, která mi nedovolovala kvalitně spát, mohl probírat varianty opravy:

 mohl jsem třeba letadlo rozebrat a převézt na podvalníku - tak to opravdu umí objednat  kde kdo... a ta cena.... Rozebrat Tecnam P 2002 Sierra taky zabere alespoň 4-5 hodin a bez nářadí? Hlavně jak si zavolat pomoc bez telefonu?  Zamítnuto. Jeden by řekl, že musí existovat něco jako žlutý anděl, co vymění kolo a je to.


 Jenže tak to v malém létání opravdu nefunuje.


Nebo což takhle půjčit si někde náhradní kolo, od někoho kdo má stejný typ letadla a stejný typ disku... ale kdo mi ho v sobotu ráno půjčí? Opět bych potřeboval nabitý mobil.

             Už večer mne napadlo, že bych mohl na odlet z opuštěného letiště něčím naplnit duši a tu pootočenou vůči plášti vložit do prodřeného a proraženého pláště alespoň tak, abych mohl vzlétnout a aby brzdový kotouč nemohl zavadit o zem.  Jednodušší by bylo odmontovat brzdový kotouč, pak bych ale nedokázal bezpečně přistát na mokré krátké jakékoliv další ploše u mne doma.

            Jediný vhodný a dostupný  materiál byla hlína na poli v blízkosti letiště. Tou bych mohl duši vycpat, aby to vydrželo vzlet a přistání a aby to mělo co nejmenší   valivý odpor !

Ráno, ještě dlouho před východem slunce, po sundání brzdového kotouče z unašečů a sejmutí a rozborce kola z letadla, jsem začal cpát nezamrzlou hlínu do duše, trochu zvětšeným otvorem po defektu. Abych se dostal k tomu správnému měkkému materiálu, bylo nutno rozbít zmrzlou krustu půdy. Když už jsem duši pěkně nacpal a zahutnil v ní hlínu, zjistil jsem, že nemám sílu ani dovednost ji s prochladlými prsty v celku nacpat do pláště. Rozhodl jsem se duši rozpůlit právě v tom místě defektu a proti němu.


Duše rozřízlá vedví, polovina již na svém místě, druhá teprve čeká k montáži.

            Po delším úsilí se mi oba půlměsíce rozpůlené napěchované duše hlínou podařilo vložit do pláště tak, že prodřený kus pláště kryla duše. Pečlivě jsem hlínou vyplnil i spoje mezi oběma půlměsíci duše. Po sborce kola a montáži na letoun, bylo jasné, že vycpané kolo bude mít razantně zvýšený valivý odpor. Letadlo bude při vzletu a přistání zatáčet na stranu prasklého kola. Naštěstí to bylo kolo na pravé straně, kdyby bylo kolo s defektem na levé straně, bylo by možná potřeba kola zaměnit kvůli reakci reakčního momentu od pohonné jednotky. Navěšený pravotočivý motor R 912ULS spolu s třílistou za letu stavitelnou vrtulí SR 2000 sliboval dostatek výkonu na tuto nevšední operaci.

            Pro jistotu, abych zminimalizoval riziko zatáčení při vzletu, postavil jsem letoun tak, aby podhuštěné kolo vzlétalo s asfaltové dráhy a druhou pneumatiku jsem odpovídajícím způsobem upustil a ponechal na vzlet na okraji RWY, kde byl travnatý povrch.


Vzlet z pomezí dráhy

 Letoun jsem odlehčil tím, že jsem vyložil vše nepotřebné a ani jsem nemusel upouštět palivo neboť v nádržích ho zbylo právě na návrat plus navigační zásoba. Vzlétal jsem s letadlem na pomezí travnaté a asfaltové plochy. Po krátkém rozjezdu, na 30 stupňových klapkách, který bylo nutno korigovat nožním řízením, se mi podařilo letoun odtrhnout a zrychlit v rozletu na přízemním efektu. Let nad cílové letiště probíhal bez závad. Před přistáním mi bylo jasné, že musím sedat na minimální rychlosti na stranu funkčního kola. To vše musím provést dostatečně vlevo od osy dráhy, abych měl prostor pro korekci zatáčení způsobené větším valivým odporem pravého kola. Jak jsem si usmyslel, tak jsem udělal... Nakonec se mi podařilo přistát na 150m, ostatně jako obvykle. Letoun se mi kupodivu ani moc nevyosil.

            Letoun jsem tedy mohl uklidit a v pondělí ráno dojet pro nové letecké certifikované pneumatiky s dušemi. Ty mne nakonec vyšly v náhradě Good Year na skoro 10tis. Kč. Nemohl jsem si dovolit čekat na originální náhradní díly. V pondělí večer, poté co jsem si dovezl pneu a duše z Prahy a vyměnil je, bylo letadlo zase plně provozuschopné.


A jak by jste  takovou situaci řešili Vy?

Filip Zejda.
Repairing a flat tire in the wilderness- bush pilot skills
            The weather can sometimes get quite intense and unpredictable.


            On one hard safety landing in a very turbulent environment and strong gusty winds, after intense runway braking before an obstacle, I discovered a puncture on the main gear wheel. Upon stopping and subsequent inspection, I found the right side tire casing punctured and at the same time punctured in one spot on the perimeter of the course with a subsequent blown tube.


How a sidewall cut and a puncture could occur on the same tire at the same time is not entirely clear to me...


 The smaller, originally powder coating area I was in was far from civilization with a tire shop. The tube could not be patched though, the damage was too extensive. Plus, as it happens, it was Friday before dark...

             I had a weak signal on my cell phone and my cell phone was almost dead. I tried to call companies that could still work and have the required tyres and tubes - to no avail.  Even when I called the technicians' private phone numbers after hours, they told me that they did not have tires or tubes in stock. They claimed that they import tires and tubes from the USA. The nearest dealer of the type, AIR TRAC 5.00x5 aircraft tire with the correct weight is in England.

            I was wondering how I could replace the 5.00x5 tire and inner tube with something... Ordering the correct inner tubes and tires would ground me for three weeks before the required items would arrive from the US.  It would be possible to get the material sooner, in about five days, but the shipping cost and thus the price of the tire would increase disproportionately. There is also a replacement from Goodyear, but it is about 500-600g heavier per wheel. These replacements, twice as expensive, are available in Prague from...


 "Beep beep", the phone says it's switching off, out of juice. I can't get help. In the current situation, the information from the technicians made it clear to me that everything will remain, as usual, on my improvisation. It's a good thing that I have some tools with me, although they are minimal, but I'll manage somehow. You wouldn't believe what you can do with a combination box, screwdriver and Allen key. I also found a piece of wire, a nail and a rusty pair of scissors at a nearby construction site.


A cut in the casing in the area of the letters RAC


            It was getting dark and I knew I would have to spend the night at the plane, so that some intruder wouldn't take it apart... I'll continue in the morning with a cool head... I had no idea how literally, I woke up cold several times during the night, the sub-zero temperatures at night gave me what for. A strong cold front was reported for the following morning. It was necessary to get away as soon as possible after dawn.


It's safe to say that for at least half the night, thanks to the cold not allowing me to get a good night's sleep, I was able to discuss repair options:

 I could have dismantled the plane and transported it on a sleeper - that's really what anyone can order... and the price.... Also, does it take at least 4-5 hours to disassemble a Tecnam P 2002 Sierra without tools? Especially how do you call for help without a phone?  Rejected. One would think there must be something like a yellow angel that will change the wheel and that's it.


 But that's not really how it works in small flying.


Or how about borrowing a spare wheel from someone who has the same type of plane and the same type of disc... but who's gonna lend it to me on a Saturday morning? Again, I'd need a charged cell phone.

             I had the idea earlier in the evening that I could fill the inner tube with something on departure from a deserted airport, and put the tube, rotated against the tire, into the punctured and punctured tire, at least so that I could take off and the brake disc couldn't hit the ground.  Easier would be to remove the brake disc, but then I wouldn't be able to land safely on a wet short of any other surface at my house.

            The only suitable and available material was dirt in a field near the airport. I could stuff the inner tube with this to make it last for take off and landing and to give it the least rolling resistance !

In the morning, long before sunrise, after removing the brake disc from the wheel carriers and removing and disassembling the wheel from the plane, I started stuffing the unfrozen dirt into the inner tube, through the slightly enlarged puncture hole. To get to the right soft material, it was necessary to break up the frozen crust of soil. Once I had stuffed the inner tube nicely and compacted the dirt in it, I found that I didn't have the strength or skill to stuff it all the way into the shell with my chilled fingers. I decided to cut the soul in half right at the point of the puncture and against it.


Soul cut in half, half already in place, the other half still waiting to be assembled.

            After some effort, I managed to insert both crescents of the cut in half, filled with clay, into the casing so that the punctured piece of the casing covered the soul. I also carefully filled the joints between the two crescents of the inner tube with clay. Once the wheel was assembled and mounted on the airplane, it was clear that the stuffed wheel would have dramatically increased rolling resistance. The aircraft would turn to the side of the cracked wheel on takeoff and landing. Fortunately it was the wheel on the right side, if the punctured wheel had been on the left side, the wheels may have needed to be swapped due to the reaction moment from the powerplant. The outboard right-hand drive R 912ULS engine, together with the SR 2000 three-blade in-flight adjustable propeller, promised plenty of power for this unusual operation.

            As a precaution, to minimize the risk of spinning on takeoff, I positioned the aircraft so that the under-inflated wheel would take off from the tarmac and the second tire was dropped accordingly, leaving the takeoff wheel on the edge of the RWY where the grass surface was.


Takeoff from the runway edge


 I lightened the aircraft by unloading everything I didn't need and didn't even have to drop fuel as there was just enough left in the tanks for the return plus a navigation reserve. I took off with the plane on the border between the grass and the tarmac. After a short rollout, on 30 degree flaps, which had to be corrected with foot control, I managed to pull the aircraft away and accelerate in a ground effect rollout. The flight over the target airport was uneventful. Before landing, it was clear that I had to sit on the minimum speed side of the functional wheel. I needed to do all of this far enough left of the runway centerline to allow room to correct for the turning caused by the greater rolling resistance of the right wheel. As I thought, so I did... In the end I managed to land at 150m, as usual. Surprisingly, the plane didn't get too hot.

            So I was able to clean up the plane and drive over Monday morning to get new airline certified tires with tubes. They ended up costing me almost 10k in Good Year replacements. CZK. I couldn't afford to wait for original spare parts. By Monday evening, after I brought the tires and tubes from Prague and replaced them, the plane was fully operational again.


And how would you handle such a situation?

           


École de pilotage de l'année 2014

​​

PARTNERS

AEROWEB 
Letecký informační server... více

AIRPAL
Stol Zenail letouny... 
více

LINKS

tarifs pour la formation des pilotes et la location d'avions. 2020
Pdf soubor ke stažení zde...

Prévisions météorologiques pour nous.

Odkaz na novinky...

préparation avant le vol.
Odkaz zde...

contact rapide

-----------​

+420 603 107 704
filip.zejda@seznam.cz
Zbilidy 101, PSČ 588 05

Write us...